News Update :

Campursari Terlaris

Tembang Sinom - Gending Jawa

Kamis, 09 Februari 2012 10.41

Tembang Sinom - Gending Jawa

Tembang Sinom - Gending Jawa

Nuladha laku utama
Tumraping wong tanah Jawi
Wong agung ing Ngeksiganda
Panembahan Senapati
Kapati amarsudi
Sudaning hawa lan nepsu
Pinesu tapa brata
Tanapi ing siyang ratri
Amamangun karyenak tyasing sasamaSamangsane pasamuwan
Mamangun marta martani
Sinambi ing saben mangsa
Kala-kalaning ngasepi
Lalana teka-teki
Nggayuh geyonganing kayun
Kayungyun eninging tyas
Sanityasa pinrihatin
Pungguh panggah cegah dhahar lawan gulingSaben mendra saking wisma
Lelana laladan sepi
Ngisep sepuhing sopana
Mrih pana pranaweng kapti
Tis-tising tyas marsudi
Mardawaning budya tulus
Mesu reh kasudarman
Neng tepining jalanidhi
Sruning brata kataman wahya dyatmikaWikan wengkoning samodra
Kederan wus den ideri
Kinemat kamot ing driya
Rinegem sagegem dadi
Dumadya angratoni
Neng Kangjeng Ratu Kidul
Ndedel nggayun nggegana
Umara merek maripih
Sor prabawa lan Wong Agung NgeksigandaDahat denira aminta
Sipeket pangkat kanthi
Jroning alam palimunan
Ing pasaban saben sepi
Sumanggem anyanggemi
Ing karsa kang wus tinamtu
Pamrihe mung aminta
Supangate teki-teki
Nora ketang teken janggut suku jajaPrajanjine abipraya
Saturun-turune wuri
Mangkono trahing awirya
Yen amasah mesu budi
Dumadya glis dumugi
Iya ing sakarsanipun
Wong Agung Ngeksiganda
Nugrahane prapteng mangkin
Trah tumerah darahe padha wibawaAmbawani tanah Jawa
Kang padha jemuneng aji
Satriya dibya sumbaga
Tan liyan trahing Senapati
Pan iku pantes ugi
Tinulad labetahipun
Ing sakuwasanira
Enake lan jaman mangkin
Sayektine tan bisa ngepleki kunaLowung kalamun tinimbang
Ngaurip tanpa prihatin
Nanging ta ing jaman mangkya
Pra mudha kang den karema
Manulad nelad nabi
Nayakengrat gusti rasul
Anggung ginawa umbag
Saben seba mampir masjid
Ngajab-ajab mukjijat tibaning drajatAnggung anggubel sarengat
Saringane tan den weruhi
Dalil dalaning ijemak
Kiyase nora mikani
Katungkul mungkul sami
Bengrakan neng masjid agung
Kalamun maca kutbah
Lalagone dhandanggendhis
Swara arum ngumandhang cengkok palaranLamun sira paksa nulad
Tuladhaning Kangjeng Nagi
O, ngger kadohan panjangkah
Wateke tan beteh kaki
Rehne ta sira Jawi
Sathithhike bae wus cukup
Aja guru aleman
Nelad kas ngepleki pekih
Lamun pangkuh pangangkah yekti karamatNanging enak ngupa boga
Rehne ta tinitah langit
Apa ta suwiteng nata
Tani tanapi agrami
Mangkono mungguh mami
Padune wong dahat cubluk
Durung wruh cara Arab
Jawaku bae tan ngenting
Parendene paripeksa mulang putraSaking duk maksud taruna
Sadhela wus anglakoni
Aberag marang agama
Maguru enggering kaji
Sawadine tyas mami
Banget wedine ing besuk
Pranata ngakir jaman
Tan tutug kaselak ngabdi
Nora kober sembayang gya tinimbalanMarang ingkang asung pangan
Yen kasuwen den dukani
Abubrah bawur tyas ingwang
Lir kiyamat saben hari
Bot Allah apa Gusti
Tambuh-tambuh solah ingsun
Lawas-lawas anggraita
Rehne ta suta priyayi
Yen meminta dadi kaum temah nisthaTuwin ketib suragama
Pan ingsun nora winaris
Angur baya ngantepana
Pranatan wajibing urip
Lampahan angluluri
Aluraning pra luluhur
Kuna kumunanira
Kongsi tumekeng samangkin
Kikisane tan iyan amung ngupa bogaBonggan kang tan mrelokena
Mungguh ugering ngaurip
Uripe lan tri prakara
Wirya, arti, tri winasis
Kalamun kongsi sepi
Saka wilangan tetelu
Telas tilasing janma
Aji godhong jati aking
Temah papa papariman ngulandaraKang wus waspada ing patrap
Mangayut ayat winasis
Wasana wosing jiwangga
Melok tanpa aling-aling
Kang ngalingi kaliling
Wenganing rasa tumlawung
Kekse saliring jaman
Angelangut tanpa tepi
Yeku aran tapa tapaking Hyang SukmaMangkono janma utama
Tuman tumanem ing sepi
Ing saben dina rikala mangsa
Mnangsah amamasuh budi
Lahire den tetepi
Ing reh kasatriyanipun
Susila anoraga
Wignya met tyasing sasami
Yeku aran wong barek berag agamaIng jaman mengko pan ora
Arahe para taruni
Yen antuk tuduh kang nyata
Nora pisan den lakoni
Banjur njujurken kapti
Kekekne arsa winuruk
Ngandelken gurumitra
Pandhitane praja sidik
Tur wus manggon pamuncunge mring makripat

Diambil dari Serat Wedhatama

.
Dangdut Koplo Terbaru Tembang Sinom - Gending Jawa Blog yang berisi Campursari Mp3 Terbaru, Dangdut Koplo Mp3, Lagu Dangdut Koplo. Musik Asli Indonesia, penyedia Lirik dan Mp3 download lagu dangdut koplo, campursari koplo, download gratis lagu koplo, download dangdut koplo, musik dangdut koplo, download gratis dangdut koplo, mp3 dangdut, mp3 dangdut koplo, mp3 dangdut, mp3 campursari, mp3 campursari koplo. Tembang Sinom - Gending Jawa

Campursari musik asli Indonesia dengan basic langgam Jawa (Jawa hanya ada di Indonesia). Walau pada masa sekarang Campursari tidak lagi harus campuran keroncong dan gending Jawa. Dangdut Koplo ikut dan dapat dimasukkan ke dalam iramanya. Apakah dangdut koplo palapa, dangdut koplo sera, lagu dangdut koplo, download lagu mp3 dangdut, dangdut koplo download, lagu dangdut blog, campursari koplo palapa, campursari jawa, campursari sangga buana, campursari mp3 download, campursari manthous, campursari gunung kidul, campursari didi kempot, campursari mp3 dapat mengadaptasinya dengan baik. Download Lagu Campursari Terbaru - Top Mp3 Campursari Baru Gratis.
Free Download Mp3 Dangdut Koplo Tembang Sinom - Gending Jawa Disini kami berikan beberapa link dan Lirik download lagu campursari gratis untuk anda :

Tembang Pocung - Gending Jawa

10.38

Tembang Pocung - Gending Jawa

Tembang Pocung - Gending Jawa

Ngelmu iku
Kalakone kanthi laku
Lekase lawan kas
Tegese kas nyantosani
Setya budaya pangekese dur angkaraAngkara gung
Neng angga aggung gumulung
Gogolonganira
Triloka lekere kongsi
Yen den umbar ambabar dadi rubedaBada lamun
Kang sus sengsem reh ngasamun
Semune ngaksama
Sasamane bangsa sisip
Sarwa sareh saking mardi martotamaTaman limut
Durgameng tyas kang weh limput
Karem ing karamat
Karana karoban ing sih
Sihing sukma ngreda sahardi gengiraYeku patut
Tinulad-tulad tinurut
Sapituduhira
Aja kaya jaman mangkin
Keh pra mudha mundhi diri lapal maknaDurung pecus
Kesusu kaselak besus
Amaknani lapal
Kaya sayid weton mesir
Pendak-pendhak mengendhok gunaning janmaKang kadyeku
Kalebu wong ngaku-aku
Akale alangka
Elok jawane den mohi
Paksa ngangkah langkah met kawruh ing MekahNora weruh
Rosing rasa kang rinuruh
Lumeketing angga
Anggere padha marsudi
Kana-kene kaanane nora bedaUger lugu
Den ta mrih pralebdeng kalbu
Yen kabul kabuka
Ing drajad kajating urip
Kaya kang wus winahyeng sekar SrinataBasa ngelmu
Mupakate lan panemu
Pasahe lan tapa
Yen satriya tanah Jawi
Kuna-kuna kang ginilut tri-prakaraLila lamun
Kelangan nora gegetun
Trima yen kataman
Sakserik sameng dumadi
Tri legawa nalangsa srah ing BatharaBathara Gung
Inguger 'graning jajantung
Jenek Hyang Wisesa
Sana pasenbedan suci
Nora kaya si mudha mudhar angkaraNora uwus
Kareme anguwus-uwus
Uwose tan ana
Mung janjine muring-muring
Kaya buta muteng betah nganiayaSakeh luput
Ing angga tansah linimput
Linimpat ing sabda
Narka lan ana udani
Lumuh ala ardane ginawe gadaDurung punjul
Ing kawruh kaselak jukul
Kaseselan hawa
Cepet kapepetan pamrih
Tangeh nedya anggambuh mring Hyang Wisesa

Diambil dari Serat Wedhatama

.
Dangdut Koplo Terbaru Tembang Pocung - Gending Jawa Blog yang berisi Campursari Mp3 Terbaru, Dangdut Koplo Mp3, Lagu Dangdut Koplo. Musik Asli Indonesia, penyedia Lirik dan Mp3 download lagu dangdut koplo, campursari koplo, download gratis lagu koplo, download dangdut koplo, musik dangdut koplo, download gratis dangdut koplo, mp3 dangdut, mp3 dangdut koplo, mp3 dangdut, mp3 campursari, mp3 campursari koplo. Tembang Pocung - Gending Jawa

Campursari musik asli Indonesia dengan basic langgam Jawa (Jawa hanya ada di Indonesia). Walau pada masa sekarang Campursari tidak lagi harus campuran keroncong dan gending Jawa. Dangdut Koplo ikut dan dapat dimasukkan ke dalam iramanya. Apakah dangdut koplo palapa, dangdut koplo sera, lagu dangdut koplo, download lagu mp3 dangdut, dangdut koplo download, lagu dangdut blog, campursari koplo palapa, campursari jawa, campursari sangga buana, campursari mp3 download, campursari manthous, campursari gunung kidul, campursari didi kempot, campursari mp3 dapat mengadaptasinya dengan baik. Download Lagu Campursari Terbaru - Top Mp3 Campursari Baru Gratis.
Free Download Mp3 Dangdut Koplo Tembang Pocung - Gending Jawa Disini kami berikan beberapa link dan Lirik download lagu campursari gratis untuk anda :

Tembang Gambuh - Gending Jawa

10.34

Tembang Gambuh - Gending Jawa


Tembang Gambuh - Gending Jawa
Samengko ingsun tutur
Sembeh catur supaya lumuntur
Dhihin: raga, cipta, jiwa, rasa, kaki
Ing kono lamun tinemu
Tandha nugrahaning manon

Sembah raga puniku
Pakartine wong amagang laku
Susucine asarana saking warih
Kang wus lumrah limang wektu
Waktu wataking wawaton

Ing uni-uni durung
Sinarawung wulang kang sinerung
Lagi iki bangsa kas ngetokken anggit
Mintokken kawignyanipun
Sarengate elok-elok

Thithik kaya santri Dul
Gajeg kaya santri brai kidul
Saurute Pacitan pinggir pasisir
Ewon wong kang padha nggugu
Anggere guru nyalemong

Kasusu arsa weruh
Cahyaning Hyang kinira yen karuh
Ngarep-arep kurub arsa den kurebi
Tan wruh kang mangkono iku
Akale kaliru enggon

Yen ta jaman rumuhun
Tata, titi tumrah-tumaruntun
Bangsa srengat tan winor lan laku batin
Dadi ora gawe bingung
Kang padha nembah Hyang Manon

Lire sarengat iku
Kena uga ingaran laku
Dhihin ajeg, kapindhone ataberi
Pakolehe putraningsun
Nyenyeger badan mrih kaot

Wong seger badanipun
Otot daging kulit balung sungsum
Trumah ing rah mamarah antenging ati
Antenging ati nunungku
Agruwat ruweting batos

Mangkono mungguh ingsun
Ananging ta sarehne asnapun
Beda-beda panduk panduning dumadi
Sayektine nora jumbuh
Tekad kang padha linakon

Nanging ta paksa tutur
Rehning tuwa tuwase mung catur
Mbok lumuntur lantaraning reh utami
Sing sapa temen tinemu
Nugraha geming kaprabon

Samengko sembah kalbu
Yen lumintu uga dadi laku
Laku agung kang kagungan Narapati
Patitis tetesing kawruh
Meruhi marang kang momong

Sucine tanpa banyu
Mung nyunyuda mring hardaning kalbu
Pambukane: tata, titi, ngati-ati
Atetep, taleten, atul
Tuladhan marang waspaosMring jatining pandulu
Panduk ing ndon dadalan satuhu
Lamun lugu legutaning reh maligi
Lagehane tumalawung
Wenganing alam kinaot

Yen wis kambah kadyeku
Sarat sareh saniskareng laku
Kalakone saka eneng, ening, eling
Ilanging rasa tumlawung
Kono adile Hyang Manon

Gagare ngunggar kayun
Tan kayungyun mring ayuning kayun
Bangsa anggit yen ginigit nora dadi
Marma den awas, den emut
Mring pamuringing lelakon

Samengko kang tinutur
Sembah katri kang sayekti katur
Mring Hyang Sukma sukmanen sari-ari
Arahen dipun kacakup
Sembah ing jiwa sutenggong

Sayekti luwih parlu
Ingaran kang tumrap bangsaning batin
Kalakuan kang tumrap bangsaning batin
Sucine lan awas emut
Mring alame lama amot

Ruktine ngangkah ngukut
Ngiket ngruket triloka kakukut
Jagad agung ginulung lan jagad cilik
Den kandel kumandel, kulup
Mring kelaping alam kono

Keleme mawa limut
Kalamutan jroning alam kanyut
Sanyatane iku kanyatan kaki
Sajatine yen tan emut
Sayekti tan bisa aworPamete saka luyut
Sarwa sareh saliring panganyut
Lamun yitna kayitnan kang miyatani
Tarlen mung pribadinipun
Kang katon tinonton kono

Nging aywa salah surup
Kono ana sajatining urub
Yeku urub pangarep uriping budi
Sumirat-sirat narawung
Kadya kartika katonton

Yeku wenganing kalbu
Kabukane kang wengku-winengku
Wewangkone wis kawengku neng sireku
Nging sira uga kawengku
Mring kang pindha kartika byor

Samengko ingsun tutur
Santya sembah ingkang kaping catur
Sembah rasa karasa rosing dumadi
Dadine wis tanpa tuduh
Mung kalawan kasing batos

Kalamun durung lugu
Aja pisan wani ngaku-aku
Antuk siku kang mangkono iku kaki
Kena uga wenang muluk
Kalamun wus padha melok

Meloke ujar iku
Yen wus ilang sumelanging kalbu
Amung kandel-kumandel ngandel mring takdir
Iku den awas den emut
Den memet yen arsa momot

Pamoting ujar iku
Kudu santosa ing budi teguh
Sarta sabar tawakal legaweng ati
Trima lila ambek sadu
Weruh wekasing dumados

Sabaran tindak-tanduk
Timindake lan sakadaripun
Den ngaksama kasisipaning sasami
Sumimpanga ing laku dur
Ardaning budi kang ngrodonDadya wruh: iya dudu
Yeku minongka pandaming kalbu
Ingkang mbuka ing kijabullah agaib
Sesengkeren kang sinerung
Dumunung telenging batosRasaning urip iku
Krana momor pamoring sawujud
Wujudullah sumrambah ngalam sakalir
Lir manis kalawan madu
Endi arane ing konoEndi manis ndi madu
Yen wis bisa muksmeng pasang semu
Pasamuwaning Heb Ingkang Mahasuci
Kasikep ing tyas kacakup
Kasatmata lair batosIng batin tan kaliru
Kedhap kilap liniling ing kalbu
Kang minongka colok celaking Hyang Widhi
Widadaning budi sadu
Pandak-panduking liru nggonNggonira mamrih tulus
Kalasitaning reh kang rinuruh
Nggayanira mrih wiwah warananing gaib
Paran ta lamung tan weruh
Sasmita jatining endhogPutih lan kuningipun
Lamun arsa titah teka mangsul
Dene nora mantra-mantra yeng ing lahir
Bisoa aliru wujud
Kadadeyane ing konoIstingarah tan metu
Lawan istingarah tan lumebu
Dene ing njro wekasane dadi anjawi
Rasakena kang tuwayuh
Aja konsi kabesturonKarana yen kabanjur
Kajantaka tumekeng saumur
Tanpa tuwas yen tiwasa ing dumadi
Dadi wong ina tan weruh
Dheweke den anggep dhayoh.


Diambil dari Serat Wedhatama

.
Dangdut Koplo Terbaru Tembang Gambuh - Gending Jawa Blog yang berisi Campursari Mp3 Terbaru, Dangdut Koplo Mp3, Lagu Dangdut Koplo. Musik Asli Indonesia, penyedia Lirik dan Mp3 download lagu dangdut koplo, campursari koplo, download gratis lagu koplo, download dangdut koplo, musik dangdut koplo, download gratis dangdut koplo, mp3 dangdut, mp3 dangdut koplo, mp3 dangdut, mp3 campursari, mp3 campursari koplo. Tembang Gambuh - Gending Jawa

Campursari musik asli Indonesia dengan basic langgam Jawa (Jawa hanya ada di Indonesia). Walau pada masa sekarang Campursari tidak lagi harus campuran keroncong dan gending Jawa. Dangdut Koplo ikut dan dapat dimasukkan ke dalam iramanya. Apakah dangdut koplo palapa, dangdut koplo sera, lagu dangdut koplo, download lagu mp3 dangdut, dangdut koplo download, lagu dangdut blog, campursari koplo palapa, campursari jawa, campursari sangga buana, campursari mp3 download, campursari manthous, campursari gunung kidul, campursari didi kempot, campursari mp3 dapat mengadaptasinya dengan baik. Download Lagu Campursari Terbaru - Top Mp3 Campursari Baru Gratis.
Free Download Mp3 Dangdut Koplo Tembang Gambuh - Gending Jawa Disini kami berikan beberapa link dan Lirik download lagu campursari gratis untuk anda :

Tembang Kinanthi - Gending Jawa

10.31

Tembang Kinanthi - Gending Jawa

Tembang Kinanthi - Gending Jawa
Mangka kanthining tumuwuh
Salami mugn awas eling
Eling lukitaning alam
Dadi wiryanbing dumadi
Supadi nir ing sangsaya
Yeku pangreksaning urip


Marma den taberi kulup
Angulah lantiping ati
Rina wengi den anedya
Pandak-pandukung pambudi
Mbengkas kardaning driya
Supadya dadya utami


Pangasahe sepi samun
Away esah ing salami
Samangsa wis kawistara
Lalandhepe mingis-mingis
Pasah wukir Reksamuka
Kekes srabedaning budi


Dene awas tegesipun
Weruh waranane urip
Miwah wisesaning tunggal
Kang atunggil rina wengi
Kang mukitan ing sakarsa
Gumelar ngalam sakalir


Aywa sembrana ing kalbu
Wawasen wuwusireki
Ing kono yekti karasa
Dudu ucape pribadi
Marma den sambadeng sedya
Wewesan praptaning uwis


Simakna semanging kalbu
Den waspada ing pangeksi
Yeku dalaning kasidan
Sinuda saka sathithik
Pamothaning napsu-hawa
Linalatiha mamrih titih


Aywa mamatuh nalutuh
Tanpa tuwas tanpa kasil
Kasalibuk ing sabeda
Marma dipun ngati-ati
Urip keh rencananira
Sambekala lan kaliling


Upamane wong lumaku
Marga gawat den liwati
Lamung kurang ing pangarah
Sayekti karendhet ing ri
Apese kasandhung padhas
Babak-bundhas anemahi


Lumrah bae yen kadyeku
Atatamba yen wis bucik
Duwea kawruh sabodhang
Yen tan nartani ing kapti
Dadi kawruhe kinarya
Ngupaha kasil lan melik


Meloke yen arsa muluk
Muluk ujare lir wali
Wola-wali nora nyata
Anggepe pandhita luwih
Kaluwihane tan ana
Kabeh tandha-tandha sepi


Kawruhe mung ana wuwus
Wuwuse gumaib-baib
Kasliring thithik tan kena
Mancereng alise gathik
Apa pandhita antiga
Kang mangkono iku kaki


Mangka ta kang aran laku
Lakune ngelmu sejati
Tan dahwen pati openan
Tan panasten nora jail
Tan njuringi ing kaardan
Amung eneng mamrih ening


Kaunang ing budi luhur
Bangkit ajur ajer kaki
Yen mangkono bakal cikal
Thukul wijining utami
Nadyang bener kawruhira
Yen ana kang nyulayani


Tur kang nyulayani iku
Wus wruh yen kawruhe nempil
Nanging laire angalah
Katingala angemori
Mung ngenaki tyasing liyan
Aywa esak, aywa serik.


Yen ilapating wahyu
Yen yuwana ing salami
Marga wimbubing nugraha
Saking Heb Kang Mahasuci
Cinancang pucuking cipta
Nora ucul-ucul kaki


Mangkono ingkang tinamtu
Tanpa nugrahaning Widhi
Marma ta kulup den bisa
Mbusuki ujaring janma
Pakoleh lair batine
Iyeku budi premati


Pantes tinulad tinurut
Laladane mrih utami
Utama kembanging mulya
Kamulyaning jiwa dhiri
Ora kena yen ta ngeplekana
Lir leluhur nguni-uni


Ananing ta kudu-kudu
Sakadarira pribadi
Aywa tinggal tutuladhan
Lamun tan mangkono kaki
Yekti tuna ing tumitah
Poma kestokena kaki.

Diambil dari Serat Wedhatama

.
Dangdut Koplo Terbaru Tembang Kinanthi - Gending Jawa Blog yang berisi Campursari Mp3 Terbaru, Dangdut Koplo Mp3, Lagu Dangdut Koplo. Musik Asli Indonesia, penyedia Lirik dan Mp3 download lagu dangdut koplo, campursari koplo, download gratis lagu koplo, download dangdut koplo, musik dangdut koplo, download gratis dangdut koplo, mp3 dangdut, mp3 dangdut koplo, mp3 dangdut, mp3 campursari, mp3 campursari koplo. Tembang Kinanthi - Gending Jawa

Campursari musik asli Indonesia dengan basic langgam Jawa (Jawa hanya ada di Indonesia). Walau pada masa sekarang Campursari tidak lagi harus campuran keroncong dan gending Jawa. Dangdut Koplo ikut dan dapat dimasukkan ke dalam iramanya. Apakah dangdut koplo palapa, dangdut koplo sera, lagu dangdut koplo, download lagu mp3 dangdut, dangdut koplo download, lagu dangdut blog, campursari koplo palapa, campursari jawa, campursari sangga buana, campursari mp3 download, campursari manthous, campursari gunung kidul, campursari didi kempot, campursari mp3 dapat mengadaptasinya dengan baik. Download Lagu Campursari Terbaru - Top Mp3 Campursari Baru Gratis.
Free Download Mp3 Dangdut Koplo Tembang Kinanthi - Gending Jawa Disini kami berikan beberapa link dan Lirik download lagu campursari gratis untuk anda :

Gending Jawa

10.28

Gending Jawa

Gending Jawa memilki filsafat tinggi dengan gaya bertutur Khas jawa,untuk Gending gending dibawah ini diambil dari serat Wedhatama.

Berisi Pitutur Pendidikan,Budi Pekerti,Agama,Tingkah laku dan banyak Nasehat yang berguna bagi Kawula Muda Orang Tua Anak anak dan semua Masyarakat baik Kalangan Bawah maupun Kalangan atas (elite).

Gending Jawa - Simak saja kata demi katanya , rasakan dan Anda akan terharu ....oleh karenanya

.
Dangdut Koplo Terbaru Gending Jawa Blog yang berisi Campursari Mp3 Terbaru, Dangdut Koplo Mp3, Lagu Dangdut Koplo. Musik Asli Indonesia, penyedia Lirik dan Mp3 download lagu dangdut koplo, campursari koplo, download gratis lagu koplo, download dangdut koplo, musik dangdut koplo, download gratis dangdut koplo, mp3 dangdut, mp3 dangdut koplo, mp3 dangdut, mp3 campursari, mp3 campursari koplo. Gending Jawa

Campursari musik asli Indonesia dengan basic langgam Jawa (Jawa hanya ada di Indonesia). Walau pada masa sekarang Campursari tidak lagi harus campuran keroncong dan gending Jawa. Dangdut Koplo ikut dan dapat dimasukkan ke dalam iramanya. Apakah dangdut koplo palapa, dangdut koplo sera, lagu dangdut koplo, download lagu mp3 dangdut, dangdut koplo download, lagu dangdut blog, campursari koplo palapa, campursari jawa, campursari sangga buana, campursari mp3 download, campursari manthous, campursari gunung kidul, campursari didi kempot, campursari mp3 dapat mengadaptasinya dengan baik. Download Lagu Campursari Terbaru - Top Mp3 Campursari Baru Gratis.
Free Download Mp3 Dangdut Koplo Gending Jawa Disini kami berikan beberapa link dan Lirik download lagu campursari gratis untuk anda :

 

© Copyright Download Campursari Dangdut Koplo Mp3 Terbaru 2010 -2011 | Design by PaPi | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.